Vyroba objekt

Profil spoločnosti

Sme jeden z najväčších producentov plechového vzduchotechnického a odsávacieho potrubia a príslušenstva na Slovenskom a Českom trhu.

Kontaktujte nás

Poslanie spoločnosti

Výrobná hala GreMi KLIMA

Poslanie spoločnosti

Poslaním výrobnej prevádzky spoločnosti GreMi KLIMA je dodávať našim partnerom najkvalitnejšie výrobky na trhu v nadštandardnej kvalite a dohodnutých termínoch. S ročnou výrobnou kapacitou 300 000 m2 hranatého VZT potrubia, 350 000 m SPIRO potrubia a 100 000 m2 predizolovaného VZT potrubia dokážeme uspokojiť požiadavky našich partnerov a reagovať flexibilne.

História

V roku 2007 bola založená výrobná prevádzka spoločnosti GreMi KLIMA v Liptovskej Lúžnej. Výrobná plocha v tom čase predstavovala 1000 m2 výrobných priestorov a personálne zabezpečenie 12 výrobných pracovníkov. Kvôli rastúcemu objemu výroby bola v roku 2013 prevádzka presťahovaná do vlastných väčších priestorov v obci Likavka pri Ružomberku s rozlohou 3000 m2.

V roku 2014 bola založená nová výrobná prevádzka na výrobu predizolovaných vzduchotechnických potrubí v pôvodných priestoroch v Liptovskej Lúžnej. V súčasnosti výrobné priestory zaberajú plochu 4000 m2 s personálnym zabezpečením 50 zamestnancov.

Prečo spolupracovať s nami

Výrobná prevádzka spoločnosti GreMi KLIMA bola založená v roku 2007. Postupom času nadobúdala skúsenosti, prešla viacerými inováciami, disponuje moderným technologickým vybavením a vysokokvalifikovaným personálom, vďaka čomu sme najkomplexnejším partnerom na československom trhu.

Nielen vyrobiť, ale aj dopraviť

Vďaka logistickodopravnému stredisku s vlastným parkom kamiónov a nákladných áut, dokážeme pružne vyriešiť zásobovanie našimi výrobkami priamo na miesto inštalácie.

Systém kontroly expedície

Spoločnosť GreMi KLIMA dbá na to, aby všetky expedované zákazky boli dodané presne načas, kvalitne spracované a kompletné. Vo výrobnej prevádzke sú SPIRO tvarovky skúšané na tolerančnú presnosť a vzájomnú vymeniteľnosť. To znamená, že každý expedovaný kus je fyzicky skontrolovaný a odskúšaný s ostatnými rozmerovo identickými položkami konkrétnej objednávky. Na minimum sa tak eliminuje riziko časových strát na mieste montáže.

Označovanie expedovaných výrobkov

Každý výrobok je štandardne označený výrobným štítkom s QR kódom a uvedeným pozičným číslom, číslom objednávky, prípadne signovaný podľa požiadaviek.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti GreMi KLIMA, s. r. o.

Preambula

Vychádzajúc zo základných zásad poctivého obchodného styku, v kontexte so základnými zásadami slovenského práva, práva Európskej únie a medzinárodného práva, v záujme skvalitnenia služieb poskytovaných spoločnosťou GreMi KLIMA, s.r.o. a v záujme zamedzenia nekalých obchodných praktík, spoločnosť GreMi KLIMA, s.r.o. vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky:

Článok 1

Účel všeobecných obchodných podmienok

Účelom všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je vytvorenie optimálnych obchodných podmienok pri predaji výrobkov, tovarov a služieb spoločnosti GreMi KLIMA, s.r.o. tak, aby proces prevodu práva k produktom bol transparentný a aby sa zamedzilo vzniku akýchkoľvek sporov medzi spoločnosťou GreMi KLIMA, s.r.o. a jej odberateľmi.

Článok 2

Predmet VOP

Predmetom VOP je vymedzenie práv a povinností spoločnosti GreMi KLIMA, s.r.o. a odberateľa vznikajúcich pri predaji výrobkov, tovarov, poskytovaní služieb a tvorbe náležitých dokumentov, ktoré súvisia s predajom produktov a poskytnutím služieb, nakladanie s odpadom a vymedzenie alternatívneho riešenia sporov.

Článok 3

Vymedzenie základných pojmov

Na účely VOP sa rozumie

a) Dodávateľom je spoločnosť GreMi KLIMA, s.r.o., so sídlom Kragujevská 9, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 424 676, IČ DPH: SK2021898483, IBAN: SK14 1100 0000 0026 2586 4748 · SWIFT: TATRSKBX, Okresný súd Žilina, obchodný register, vložka č. 15609/L, Oddiel: Sro

b) Odberateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstupuje do obchodno-právneho vzťahu s dodávateľom,

c) produktom je výrobok, tovar alebo služba, ktorú je dodávateľ oprávnený poskytovať podľa osobitného predpisu1,

d) právnym úkonom je prejav vôle odberateľa smerujúceho najmä k vzniku, zmene a zániku práv a povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú,

e) komunikáciou je ústny, písomný alebo elektronický prenos informácii medzi dodávateľom a odberateľom,

f) dokladmi sú certifikáty, technické špecifikácie, technické dokumentácie, vyhlásenia o zhode a iné doklady na základe dohody medzi dodávateľom a odberateľom,

g) vyhláseniami o zhode sú vyhlásenia dodávateľa o bezpečnosti svojich produktov,

h) odpadom je hnuteľná vec, ktorá vzniká v procese výroby, ktorá je predmetom činnosti dodávateľa a dodávateľ sa jej zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť podľa osobitného predpisu2.

Článok 4

Spracovanie osobných údajov

1) Odberateľ, ak je fyzickou osobou, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa osobitného predpisu3, na účely obchodnej evidencie v rozsahu meno, priezvisko, adresa, kontaktný údaj identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, ak boli pridelené, číslo účtu a názov peňažného ústavu, ktorého prostredníctvom sa uskutočňuje úhrada za produkt dodávateľa. Podrobnosti o spracúvaní a o ochrane osobných údajov sú k dispozícii v časti GDPR.

Článok 5

Obchodné tajomstvo

1) Obchodné tajomstvo dodávateľa tvoria skutočnosti podľa osobitného predpisu4, ako aj dokumenty v písomnej alebo elektronickej forme, ktoré sú ako obchodné tajomstvo označené alebo sú označené za dôverné.

2) Nikto nesmie sprístupniť obchodné tajomstvo dodávateľa tretím osobám.

3) Porušenie ustanovení o obchodnom tajomstve sa sankcionuje zmluvnou pokutou 3000 €. Ustanovenia osobitného predpisu4 týmto nie sú dotknuté.

Článok 6

Nakladanie s odpadom

1) Pôvodcom odpadu je ten, koho činnosťou odpad vzniká. Ak činnosťou dodávateľa vzniká odpad v zariadeniach dodávateľa alebo mimo priestorov dodávateľa, pôvodcom odpadu je dodávateľ.

2) Odpad pochádzajúci zo zariadení odberateľa, ktorý vzniká pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach dodávateľov v priestoroch alebo mimo priestorov odberateľa ( stroje, zariadenia…) sa považuje za odpad odberateľa.

3) Je prísne zakázaný dovoz akéhokoľvek odpadu do priestorov firmy, ktorého pôvodcom nie je dodávateľ.

Článok 7

Environmentálne riziko

1) Dodávateľ dbá o čistotu a poriadok životného prostredia, o zachovanie ekosystému, ako aj o jeho trvalo udržateľný rozvoj.

2) Dodávateľ nezodpovedá za prípadné znečistenie alebo poškodenie životného prostredia odberateľom, ak škoda nastala zavinením odberateľa, najmä neodbornou manipuláciou s produktom dodávateľa.

Článok 8

Zodpovednosť za škodu

Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ak škoda nastala zavinením odberateľa, najmä neodbornou manipuláciou s produktom dodávateľa.

Článok 9

Cena

1) Ceny za produkty dodávateľa sú určené podľa cenníkov alebo na základe osobitnej dohody.

2) Bankové poplatky alebo iné podobné poplatky, ktoré vzniknú v súvislosti s prevodom peňažných prostriedkov na účet dodávateľa znáša odberateľ.

Článok 10

Objednávka

1) Objednávku odberateľ zašle v písomnej podobe, ktorú na písomnú žiadosť odberateľa dodávateľ potvrdí. Písomná forma objednávky je zachovaná aj vtedy, ak bola zaslaná prostredníctvom elektronickej siete.

2) Objednávka musí obsahovať:

 • identifikáciu odberateľa v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a SK DPH, ak boli pridelené, kontakt na zástupcu odberateľa,
 • dátum vyhotovenia objednávky,
 • názov, množstvo a druh produktu,
 • podmienky balenia produktu, ak ide o tovar,
 • technickú špecifikáciu produktu, ak ide o tovar,
 • prepravné podmienky.

3) Objednávka môže byť podaná aj ústne alebo telefonicky, odberateľ však musí túto objednávku poslať do 3 pracovných dní aj v písomnej forme.

Článok 11

Rokovanie o uzavretí zmluvy

Dohoda pri uzavieraní zmluvy medzi odberateľom a dodávateľom o tom, že určitá nepodstatná časť zmluvy sa medzi stranami dohodne dodatočne po uzavretí zmluvy sa považuje za podmienku platnosti dohodnutej časti zmluvy. V tomto prípade chýbajúcu časť zmluvy určí osoba písomne určená medzi odberateľom a dodávateľom, ktorá je odborne a morálne spôsobilá takýto úkon urobiť.

Článok 12

Dodanie produktu – tovaru, služba

1) Dodanie produktu, najmä pokiaľ ide o tovar, sa spravidla uskutočňuje v priestoroch dodávateľa a je splnené jeho prevzatím.

2) Ak sa dodávateľ a odberateľ dohodnú , možno produkt dodať aj v inom mieste, ktoré musí byť určené adresou alebo musí byť určiteľné všeobecnými zrozumiteľnými identifikačnými znakmi.

Článok 13

Podmienky vykonávania servisných prác

1) Dodávateľ je povinný vykonať objednané servisné práce a služby na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu týchto služieb.

2) Servisné práce a služby sú vždy vykonávané kvalifikovaným personálom dodávateľa. V prípade, že dodávateľ vykoná práce alebo poskytne služby prostredníctvom tretích osôb, zodpovedá dodávateľ odberateľovi v plnom rozsahu za kvalitu vykonanej práce a dodržanie termínu stanoveného pre vykonanie práce ako keby vykonával tieto činnosti sám.

3) Dodávateľ je povinný vykonávať všetky servisné práce a služby v súlade s platnými technickými normami a v dohodnutom termíne.

4) Odberateľ je povinný vykonanú opravu a servisnú službu bezodkladne prevziať. Ak odberateľ vec, ktorej oprava alebo poskytnutie služby sú predmetom zmluvy neprevezme alebo bezdôvodne odmietne prevziať, má sa za to, že oprava bola riadne a včas vykonaná a na odberateľa prechádza nebezpečenstvo škody na tejto veci ak ho do vtedy neznášal.

5) Dodávateľ je povinný obstarať veci potrebné na riadne vykonanie servisných prác a služieb, ak nie je dohodnuté inak.

Článok 14

Práva a povinnosti odberateľa pri servisných prácach

1) Odberateľ sa zaväzuje, že umožní dodávateľovi a osobám ním určeným nerušene vykonávať objednané práce a služby, v prípade nutnosti aj po pracovnej dobe.

2) Pri vykonaní servisných prác a služieb je odberateľ povinný umožniť dodávateľovi a osobám ním určeným prístup k predmetným zariadeniam , na ktorých sa majú vykonať servisné práce a služby.

3) Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonané servisné práce a služby podľa platného cenníka dodávateľa, alebo cenu potvrdenú dodávateľom v potvrdení objednávky.

Článok 15

VTZ- Vyhradené technické zariadenie

Odberateľ je povinný pri dopytovaní, objednávaní uviesť ak premet dodávky musí spĺňať podmienky pre vyhradené technické zariadenie podľa vyhl. 508/2009 Z.z. a požadovaný rozsah dokumentácie. Ak odberateľ neuvedie tieto skutočnosti, predmet dodávky bude dodaný za podmienok že sa nejedná o vyhradené technické zariadenie a so sprievodnou dokumentáciou v minimálnom rozsahu.

Článok 16

Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k produktu – tovaru dodávateľa prechádza na odberateľa uhradením ceny produktu. Nároky z omeškania dlžníka podľa osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté.

Článok 17

Kvalita

1) Kvalita produktu je určená v zmluve, výkresovej dokumentácií, technicko-obchodných podmienkach alebo plánoch kvality.

2) Dodávateľ je povinný odberateľovi dodať produkt v dohodnutej kvalite, množstve a cene. Všetky zmeny týkajúce sa kvality produktov musia byť odberateľom odsúhlasené.

3) Ak produkt dodávateľa nie je v dohodnutej kvalite podľa odseku 1 má produkt vady. Na vady podľa tohto odseku sa použije osobitný predpis5 primerane.

Článok 18

Nebezpečenstvo škody

Nebezpečenstvo škody na produkte -tovare prechádza na odberateľa okamihom prevzatia produktu.

Článok 19

Záruka za kvalitu

1) Ak bola zmluva uzavretá podľa Obchodného zákonníka dodávateľ poskytuje záruku za kvalitu – tovaru po dobu 12 mesiacov, za prácu 6 mesiacov, odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na odberateľa, ak sa dodávateľ a odberateľ
nedohodli inak.

2) Ak bola zmluva uzavretá podľa Občianskeho zákonníka dodávateľ poskytuje záruku za kvalitu – tovaru po dobu 24 mesiacov, za prácu 6 mesiacov, odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na odberateľa, ak sa dodávateľ a odberateľ
nedohodli inak.

3) Ak zo zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a odberateľom nevyplýva prevzatie záväzku zo záruky, dodávateľ na požiadanie odberateľa vydá záručný list.

Článok 20

Reklamácia produktu

1) Vady produktu, ktoré možno zistiť v rámci kontroly kvality ako i množstevné rozdiely je odberateľ povinný oznámiť dodávateľovi do 7 dní odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na produkte – tovare písomnou formou (ďalej len „reklamácia“), inak sa na vadu tovaru neprihliada.

2) K reklamácii je dodávateľ povinný písomne sa vyjadriť do 30 dní odo dňa obdržania reklamácie. Reklamačný poriadok dodávateľa sa uplatní primerane.

3) Za poškodenie produktu – tovaru vzniknuté počas prepravy odberateľom dodávateľ nezodpovedá.

Článok 21

Platobné podmienky

1) Úhrada za produkt dodávateľa sa uskutočňuje bezhotovostným spôsobom.

2) Bezhotovostným prevodom sa uskutoční úhrada za produkt pripísaním sumy na účet dodávateľa. Bezhotovostný prevod sa realizuje na základe dodávateľom vyhotovenej faktúry a dodacieho listu.

3) Faktúra vyhotovená dodávateľom obsahuje údaje podľa osobitného predpisu6 a:

 • číslo objednávky odberateľa alebo číslo prijímacieho listu dodávateľa,
 • číslo dodacieho listu,
 • cenu dopravy, prípadne poštovného,
 • dátum splatnosti,
 • pečiatku a podpis zodpovednej osoby.

4) Splatnosť faktúry je 14 dní, ak sa dodávateľ a odberateľ nedohodli inak.

5) Odberateľ je povinný uskutočniť úhradu faktúry v takom časovom predstihu, aby úhrada za produkt bola na účte dodávateľa pripísaná najneskôr v deň splatnosti faktúry. Ak tento deň pripadne na deň pracovného pokoja, za deň úhrady faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň.

Článok 22

Sprievodný doklad

1) Povinným sprievodným dokladom k produktu je dodací list. Dodací list musí obsahovať: 
 • úplné označenie objednávky odberateľa, 
 • dátum odoslania alebo prevzatia produktu, 
 • údaj o počte ks produktu, prípadne údaj o počte produktu v zásielke, jeho označenie a druh,
 • spôsob dopravy, prípadne aj evidenčné číslo dopravného prostriedku.
2) Povinný sprievodný doklad môže byť doplnený o ďalšie doklady najmä technickú špecifikáciu, náčrty, nákresy, výkresy, výpisy, fotokópie.

Článok 23

Skladovanie produktu

1) Dodávateľ je oprávnený odberateľovi účtovať skladné po uplynutí 15 dní odo dňa oznámenia o možnosti prevzatia objednaného produktu

2) Skladné podľa odseku 1 je v sume 3,30 € do 200 kg a 6,60€ nad 200 kg za produkt a každý začatý deň.

Článok 24

Doprava

1) Dodávateľ na požiadanie a náklady odberateľa zabezpečí vhodnú formu dopravy produktu – tovaru, ak sa dodávateľ a odberateľ nedohodli inak.

1 – Zákon Slovenskej Národnej rady č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
2 – Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3 – zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679
4 – § 17 až 20, § 271 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
5 –§ 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
6 – Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2020

GDPR

Informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe

Podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) určené zákazníkom prevádzkovateľa a iným dotknutým osobám.

Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje:

Obchodné meno: GreMi KLIMA, s.r.o.
Sídlo: Kragujevská 9, 010 01 Žilina
IČO: 36424676

Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania a kategórie dotknutých osobných údajov:

 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich zákazníkov, nakoľko je to potrebné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu pri predaji tovarov a služieb prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu zákazníkov za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľ nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Tieto osobné údaje sú spracúvané tiež za účelom vedenia účtovníctva a obchodnej agendy, a ich spracúvaním prevádzkovateľ splní zákonnú povinnosť, ktorá mu vyplýva z osobitných právnych predpisov, napr. zákon o účtovníctve, zákon o DPH a pod., preto ich spracúvanie je nevyhnutné. Na tieto účely prevádzkovateľ spracúva bežné kategórie osobných údajov, najmä titul, meno a priezvisko, podpis, adresu trvalého pobytu, adresu na doručenie, číslo účtu, telefónne číslo, emailovú adresu a iné potrebné osobné údaje.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb, nachádzajúcich sa v jeho objektoch aj prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému z dôvodu ochrany svojich oprávnených záujmov, ktorými sú najmä potreba chrániť majetok a iné hodnoty prevádzkovateľa, preto je spracúvanie osobných údajov na dosiahnutie tohto účelu nevyhnutné a osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutých osôb.

Príjemcovia:

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje sprostredkovateľom, ktorých písomne poveril spracúvaním osobných údajov, napríklad poskytovateľom informačných systémov a cloudových platforiem a podobne. Prevádzkovateľ môže ďalej poskytnúť osobné údaje orgánom verejnej moci, spoločnostiam zabezpečujúcim vymáhanie pohľadávok a iným osobám za účelom uplatnenia si svojho právneho nároku. Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že neposkytuje osobné údaje subjektom v tretích krajinách, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a do splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané, tiež na splnenie povinností vyplývajúcich napr. z právnych predpisov upravujúcich vedenie účtovníctva, registratúru a podobne (účtovné doklady sú uchovávané 10 rokov, objednávky 3 roky). Záznamy z monitorovacieho kamerového systému sú uchovávané po dobu 5 dní, v prípade zaznamenania udalosti týkajúcej sa poškodenia majetku a iného bezpečnostného incidentu sú záznamy uchovávané až do doby jeho vyriešenia v zmysle platných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania a uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby, toto neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu.

Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči prevádzkovateľovi.

a) Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto dokumente.

b) Právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.

c) Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a uplynula lehota ich uchovávania.

d) Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

e) Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu a technicky je to možné.

f) Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u prevádzkovateľa, tých, ktoré sú spracúvané z dôvodov oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Ak prevádzkovateľ nepreukáže, že existuje závažný oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad právami a slobodami dotknutej osoby, prevádzkovateľ spracúvanie takýchto údajov ukončí bez zbytočného odkladu.

g) Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

h) Právo namietať a nepodrobiť sa jeho rozhodnutiu, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nevykonáva automatizované rozhodovanie s právnymi účinkami pre dotknuté osoby bez vplyvu ľudského posúdenia.

i) Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Kto má prístup k Vašim údajom

Prevádzkovateľ spolupracuje s dopravcami a niektorými ďalšími subjektami, ktoré môžu využívať poskytnuté údaje pre expedíciu zásielok alebo ku zlepšeniu kvality a ponuky našich služieb. V prípade, keď je ku spracovaniu vyžadovaný Váš súhlas, predávame údaje spracovateľom len v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom predávame len tie údaje, ktoré potrebujú k zaisteniu svojich služieb.

Cookies

 a) Za účelom zlepšenia našich služieb využívajú naše stránky súbory cookies.

b) Cookies sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo vašom prehliadači. Tieto súbory identifikujú špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach. Osoba užívateľa nie je na základe týchto informácií identifikovaná. Cookies pomáhajú napríklad:

 • ku správnej funkčnosti našich stránok,
 • pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie sú najčastejšie používané, na základe čoho môžeme čo najlepšie prispôsobovať našu ponuku vašim požiadavkám,
 • pre zapamätanie prihlasovacích údajov, ktoré potom nie je nutné opakovane zadávať.

c) Používanie cookies na našich stránkach rozdeľujeme na dva základné typy:

 • krátkodobé, ktoré sa používajú len dočasne a zostávajú uložené v našom zariadení dovtedy, kým prehliadač zavriete,
 • dlhodobé, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšie.

d) Niektoré cookies môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „Cookies tretích strán“). Podľa týchto údajov vás však nikdy nie je možné identifikovať.

e) V rámci skvalitnenia služieb našim zákazníkom a zaistenia plnej funkčnosti našich webových stránok dochádza k zhromažďovaniu a evidovaniu určitých údajov a ďalších informácií (ďalšie informácie nepredstavujú osobné údaje). Tieto údaje a ďalšie informácie súžia k vyhodnocovaniu činností užívateľov na webových stránkach za účelom vykonávania štatistiky. Pritom všetky osobné údaje sú spracovávané v ich anonymizovanej podobe.

f) Používanie cookies možno nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov ich automaticky prijíma už v základnom nastavení. Pomocou nastavenia vášho webového prehliadača ich môžete celkom zakázať alebo povoliť užívanie len niektorých cookies.

Zostaňme v SPOJENÍ

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ak máte akúkoľvek požiadavku na výrobu vzduchotechnického potrubia neváhajte nás kontaktovať.