Vyroba objekt

Profil společnosti

Jsme jeden z největších producentů plechového vzduchotechnického a odsávacího potrubí a příslušenství na Slovenském a Českém trhu.

Kontaktujte nás

Poslání společnosti

Výrobná hala GreMi KLIMA

Poslání společnosti

Posláním výrobního provozu společnosti GreMi KLIMA je dodávat našim partnerům nejkvalitnější výrobky na trhu v nadstandardní kvalitě a dohodnutých termínech. S roční výrobní kapacitou 300 000 m2 hranatého VZT potrubí, 350  000 m SPIRO potrubí a 100  000 m2 předizolovaného VZT potrubí dokážeme uspokojit požadavky našich partnerů a reagovat flexibilně.

Historie

V  roce 2007 byl založen výrobní provoz společnosti GreMi KLIMA v Liptovské Lužné. Výrobní plocha tehdy představovala 1000 m2 výrobních prostor a personální zabezpečení 12 výrobních pracovníků. Kvůli rostoucímu objemu výroby byl v  roce 2013 provoz přestěhován do vlastních větších prostor v  obci Likavka u Ružomberoku s rozlohou 3000 m2.
V  roce 2014 byl založen nový výrobní provoz na výrobu předizolovaného vzduchotechnického potrubí v původních prostorech v Liptovské Lužné. V  současnosti výrobní prostory zabírají plochu 4000 m2 s  personálním zabezpečením 50 zaměstnanců.

Proč spolupracovat s  námi

Výrobní provoz společnosti GreMi KLIMA byl založen v roce 2007. Postupem času nabýval zkušeností, prošel několika inovacemi, disponuje moderním technologickým vybavením a vysoce kvalifikovaným personálem, díky čemuž jsme nejkomplexnějším partnerem na československém trhu.

Nejen vyrobit, ale i dopravit

Díky logistickodopravnímu středisku, s vlastním parkem kamionů a nákladních aut, dokážeme pružně vyřešit zásobování našimi výrobky přímo na místo instalace.

Systém kontroly expedice

Spoločnosť GreMi KLIMA dbá na to, aby všetky expedované zákazky boli dodané presne načas, kvalitne spracované a kompletné. Vo výrobnej prevádzke sú SPIRO tvarovky skúšané na tolerančnú presnosť a vzájomnú vymeniteľnosť. To znamená, že každý expedovaný kus je fyzicky skontrolovaný a odskúšaný s ostatnými rozmerovo identickými položkami konkrétnej objednávky. Na minimum sa tak eliminuje riziko časových strát na mieste montáže.

Označování expedovaných výrobků

Každý výrobok je štandardne označený výrobným štítkom s QR kódom a uvedeným pozičným číslom, číslom objednávky, prípadne signovaný podľa požiadaviek.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti GreMi KLIMA, s. r. o.

Preambule

Vycházejíc ze základních zásad poctivého obchodního styku, v kontextu se základními zásadami slovenského práva, práva Evropské unie a mezinárodního práva, v zájmu zkvalitnění služeb poskytovaných společností GreMi KLIMA, s.r.o. a v zájmu zamezení nekalých obchodník praktik, společnost GreMi KLIMA, s.r.o. vydává tyto všeobecné obchodní podmínky:

Článek 1

Účel všeobecných obchodních podmínek

Účelem všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je vytvoření optimálních podmínek při prodeji výrobků, zboží a služeb společnosti GreMi KLIMA, s.r.o. tak, aby proces převodu práva k produktům byl transparentní a aby se zamezilo vzniku jakýchkoliv sporů mezi společností GreMi KLIMA, s.r.o. a jejími odběrateli.

Článek 2

Předmět VOP

Předmětem VOP je vymezení práv a povinností společnosti GreMi KLIMA, s.r.o. a odběratele vznikající při předání výrobků, zboží, poskytování služeb a tvorbě náležitých dokumentů, které souvisejí s prodejem produktů a poskytováním služeb, nakládáním s odpadem a vymezení alternativního řešení sporů.

Článok 3

Vymezení základních pojmů

Pro účely VOP se rozumí

a) Dodavatelem je společnost GreMi KLIMA, s.r.o. se sídlem Kragujevská 9, 010 01, Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 424 676, IČ DPH: SK2021898483, IBAN: SK14 1100 0000 0026 2586 4748, SWIFT: TATRSKBX, Okresní soud Žilina, obchodní rejstřík, vložka č. 15609/L, Oddíl: Sro

b) Odběratelem je fyzická osoba anebo právnická osoba, která vstupuje do obchodně-právního vztahu s dodavatelem,

c) produktem je výrobek, zboží anebo služba, kterou je dodavatel oprávněn poskytovat podle zvláštního předpisu1,

d) právním úkonem je projev vůle odběratele směřující zejména ke vzniku, změně a zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují,

e) komunikací je ústní, písemný anebo elektronický přenos informací mezi dodavatelem a odběratelem,

f) doklady jsou certifikáty, technické specifikace, technické dokumentace, prohlášení o shodě a jiné doklady na základě dohody mezi dodavatelem a odběratelem,

g) prohlášeními o shodě se rozumí prohlášení dodavatele o bezpečnosti svých výrobků,

h) odpadem je movitá věc, která vzniká během procesu výroby, která je předmětem činnosti dodavatele a dodavatel se jí zbavuje, chce se jí zbavit anebo je povinný se jí zbavit podle zvláštního předpisu2.

Článek 4

Zpracování osobních údajů

1) Odběratel, pokud je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů podle zvláštního předpisu3), pro účely obchodní evidence v rozsahu jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaj identifikační číslo a daňové identifikační číslo, pokud byly přidělené, číslo účtu a název peněžního ústavu, prostřednictvím kterého se uskutečňuje úhrada za produkt dodavatele. Podrobnosti o zpracování a o ochraně osobních údajů jsou k dispozici v části GDPR.

Článek 5

Obchodní tajemství

1) Obchodní tajemství dodavatele tvoří skutečnosti podle zvláštního předpisu4), jako i dokumenty v písemné anebo elektronické formě, které jsou jako obchodní tajemství označené anebo jsou označené jako důvěrné.

2) Nikdo nesmí zpřístupnit obchodní tajemství dodavatele třetím osobám.

3) Porušení ustanovení o obchodním tajemství se sankcionuje smluvní pokutou 3000 €. Ustanovení zvláštního předpisu4 tímto nejsou dotčené.

Článek 6

Nakládání s odpadem

1) Původcem odpadu je ten, jehož činností odpad vzniká. Když činností dodavatele vzniká odpad v zařízení dodavatele anebo mimo prostory dodavatele, původcem odpadu je dodavatel.

2) Odpad pocházející ze zařízení odběratele, který vzniká při servisních, čistících anebo údržbářských pracích dodavatelů v prostorách anebo mimo prostory, odběratele (stroje, zařízení…) se považuje za odpad odběratele.

3) Je přísně zakázaný dovoz jakéhokoliv odpadu do prostorů firmy, jehož původcem není dodavatel.

Článek 7

Environmentální riziko

1) Dodavatel dbá na čistotu a pořádek životního prostředí, na zachování ekosystému, jako i o jeho trvale udržitelný rozvoj.

2) Dodavatel nezodpovídá za případné znečištění anebo poškození životního prostředí odběratelem, pokud škoda nastala zaviněním odběratele, zejména neodbornou manipulací s produktem dodavatele.

Článek 8

Zodpovednost za škodu

Dodavatel nezodpovídá za škodu, pokud škoda nastala zaviněním odběratele, zejména neodbornou manipulací s produktem dodavatele.

Článek 9

Cena

1) Ceny za produkty dodavatele jsou určené podle ceníků anebo na základě zvláštní dohody.

2) Bankovní poplatky anebo jiné podobné poplatky, které vzniknou v souvislosti s převodem peněžních prostředků na účet dodavatele hradí odběratel.

Článek 10

Objednávka

1) Objednávku odběratel zašle v písemné podobě, kterou na písemnou žádost odběratele dodavatel potvrdí. Za písemnou formu objednávky se považuje i zaslání prostřednictvím elektronické sítě.

2) Objednávka musí obsahovat:

 

 • identifikaci odběratele v rozsahu obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ a SK DPH, pokud byly přidělené, kontakt na zástupce odběratele, 
 • datum vystavení objednávky, 
 • název, množství a druh produktu, 
 • podmínky balení produktu, pokud jde o výrobek, 
 • technickou specifikaci produktu, pokud jde o výrobek, 
 • přepravní podmínky. 

3) Objednávka může být předaná i ústně anebo telefonicky, odběratel však musí tuto objednávku poslat do 3 pracovních dní i v písemné formě.

Článek 11

Jednání o uzavření smlouvy

Dohoda při uzavírání smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem o tom, že určitá nepodstatná část smlouvy se mezi stranami dohodne dodatečně po uzavření smlouvy, se považuje za podmínku platnosti dohodnuté části smlouvy. V tomto případě chybějící část smlouvy určí osoba písemně určená mezi odběratelem a dodavatelem, která je odborně a morálně způsobilá takovýto úkon provést.

Článek 12

Dodání produktu – výrobek, služba

1) Dodání produktu, zejména pokud jde o výrobek, se zpravidla uskutečňuje v prostorách dodavatele a je splněné jeho převzetím.

2) Pokud se dodavatel a odběratel dohodnou, je možné produkt dodat i na jiném místě, které musí být určené adresou anebo musí být určitelné všeobecnými srozumitelnými identifikačními znaky.

Článek 13

Podmínky vykonávání servisních prací

1) Dodavatel je povinen vykonat objednané servisní práce a služby na svoje náklady a na svoje nebezpečí v dojednaném čase, jinak v čase přiměřeném s přihlédnutím na povahu takovýchto služeb.

2) Servisní práce a služby jsou vždy vykonávané kvalifikovaným personálem dodavatele. V případě, že dodavatel vykoná práce anebo poskytne služby prostřednictvím třetích osob, zodpovídá dodavatel odběrateli v plném rozsahu za kvalitu vykonané práce a dodržení termínu stanoveného pro vykonání práce jako kdyby vykonával tyto činnosti sám.

3) Dodavatel je povinen vykonávat veškeré servisní práce a služby v souladu s platnými technickými normami a v dohodnutém termínu.

4) Odběratel je povinen vykonanou opravu a servisní službu bezodkladně převzít. Pokud odběratel věc, jejíž oprava anebo poskytnutí služby jsou předmětem smlouvy nepřevezme anebo bezdůvodně odmítne převzít, má se za to, že oprava byla řádně a včas vykonaná a na odběratele přechází nebezpečí škody na této věci, pokud ho do té doby neměl.

5) Dodavatel je povinen obstarat věci potřebné na řádné vykonání servisních prací a služeb, pokud není dohodnuto jinak.

Článek 14

Práva a povinnosti odběratele při servisních pracích

1) Odběratel se zavazuje, že umožní dodavateli a osobám jím určeným nerušeně vykonávat objednané práce a služby, v případě nutnosti i po pracovní době.

2) Při vykonávání servisních prací a služeb je odběratel povinen umožnit dodavateli a osobám jím určeným přístup k předmětným zařízením, na kterých se mají vykonat servisní práce a služby.

3) Odběratel se zavazuje zaplatit cenu za vykonané servisní práce a služby podle platného ceníku dodavatele, anebo cenu potvrzenou dodavatelem v potvrzení objednávky.

Článek 15

VTZ – vyhrazené technické zařízení

Odběratel je povinen při poptávání, objednávání uvést, jestli předmět dodávky musí splňovat podmínky pro vyhrazené technické zařízení podle vyhlášky 508/2009 Z.z. (SK) a požadovaný rozsah dokumentace. Pokud odběratel neuvede tyto skutečnosti, předmět dodávky bude dodaný za podmínek, že se nejedná o vyhrazené technické zařízení a s průvodní dokumentací v minimálním rozsahu.

Článek 16

Převod vlastnického práva 

Vlastnické právo k produktu – výrobku dodavatele na odběratele přechází úhradou ceny produktu. Nároky plynoucí z prodlení dlužníka podle zvláštního předpisu tímto nejsou dotčené.

Článek 17

Kvalita

1) Kvalita produktu je určená ve smlouvě, výkresové dokumentaci, technicko-obchodních podmínkách anebo plánech kvality.

2) Dodavatel je povinen odběrateli dodat produkt v dohodnuté kvalitě, množství a ceně. Všechny změny týkající se kvality produktů musí být odběratelem odsouhlasené.

3) Pokud produkt dodavatele není v dohodnuté kvalitě podle odstavce 1, má produkt vady. Na vady podle tohoto odstavce se přiměřeně použije zvláštní předpis5.

Článek 18

Nebezpečí škody

Nebezpečí škody na produktu – výrobku přechází na odběratele okamžikem převzetí produktu.

Článek 19

Záruka za kvalitu

1) Pokud byla smlouva uzavřená podle obchodního zákoníku, poskytuje dodavatel záruku na kvalitu – výrobku po dobu 12 měsíců, na práci 6 měsíců ode dne přechodu nebezpečí škody na odběratele, pokud se dodavatel a odběratel nedohodli jinak.

2) Pokud byla smlouva uzavřená podle občanského zákoníku, poskytuje dodavatel záruku na kvalitu – výrobku po dobu 24 měsíců, na práci 6 měsíců ode dne přechodu nebezpečí škody na odběratele, pokud se dodavatel a odběratel nedohodli jinak.

3) Pokud ze smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem nevyplývá převzetí závazku ze záruky, dodavatel na požádání odběratele vystaví záruční list.

Článek 20

Reklamace produktu

1) Vady produktu, které je možné zjistit v rámci kontroly jako i množstevní rozdíly je odběratel povinen oznámit dodavateli do 7 dnů ode dne přechodu nebezpečí škody na produktu – výrobku písemnou formou (dále jen „reklamace“), jinak se na vadu výrobku nepřihlíží.

2) K reklamaci je dodavatel povinen písemně se vyjádřit do 30 dní ode dne obdržení reklamace. Reklamační pořádek dodavatele se uplatní přiměřeně.

3) Za poškození produktu – výrobku vzniklé během přepravy odběratelem dodavatel nezodpovídá.

Článek 21

Platební podmínky

1) Úhrada za produkt dodavatele se uskutečňuje bezhotovostním způsobem.

2) Bezhotovostním převodem se uskuteční úhrada za produkt připsáním částky na účet dodavatele. Bezhotovostní převod se realizuje na základě dodavatelem vyhotovené faktury a dodacího listu.

3) Faktura vyhotovená dodavatelem obsahuje údaje podle zvláštního předpisu6 a:

 • číslo objednávky odběratele anebo číslo přijímacího listu dodavatele,
 • číslo dodacího listu,
 • cenu dopravy, případně poštovného,
 • dátum splatnosti,
 • razítko a podpis odpovědné osoby.

4) Splatnost faktury je 14 dní, pokud se dodavatel a odběratel nedohodli jinak.

5) Odběratel je povinen uskutečnit úhradu faktury v takovém časovém předstihu, aby úhrada za produkt byla na účet dodavatele připsaná nejpozději v den splatnosti faktury. Pokud tento den připadne na den pracovního klidu, za den úhrady faktury se považuje následující pracovní den.

Článek 22

Průvodní doklad

1) Povinným průvodním dokladem k produktu je dodací list. Dodací list musí obsahovat:
 • úplné označení objednávky odběratele,
 • datum odeslání anebo převzetí produktu,
 • údaj o počtu kusů produktu, případně údaj o počtu produktů v zásilce, jeho označení a druh,
 • způsob dopravy, případně i evidenční číslo dopravního prostředku.
2) Povinný průvodní doklad může být doplněný o další doklady, zejména technickou specifikaci, náčrty, nákresy, výkresy, výpisy, fotokopie.

Článek 23

Skladování produktu

1) Dodavatel je oprávněný odběrateli účtovat skladné po uplynutí 15 dní ode dne oznámení o možnosti převzetí objednaného produktu.

2) Skladné dle odstavce 1 je v ceně 3,30 € do 200 kg a 6,60 € nad 200 kg za produkt a každý započatý den.

Článek 24

Doprava

1) Dodavatel na požádání a náklady odběratele zabezpečí vhodnou formu dopravy produktu – výrobku, pokud se dodavatel a odběratel nedohodli jinak.

1 – Zákon Slovenskej Národnej rady č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ve  znění pozdějších předpisů
2 – Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3 – zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679
4 – § 17 až 20, § 271 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
5 –§ 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
6 – Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve ve  znění pozdějších předpisů, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Všeobecné obchodné podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020

GDPR

Informace, které má provozovatel povinnost poskytnout dotčené osobě

Podle čl. 13 a násl. nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při spravování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů (dále jen „Nařízení“) určené zákazníkům provozovatele a jiným dotčeným osobám.

Provozovatel a jeho kontaktní údaje:

Obchodní jméno: GreMi KLIMA, s.r.o.
Sídlo: Kragujevská 9, 010 01 Žilina
IČO: 36424676

Účel spravování osobních údajů, právní základ spravování a kategorie dotčených osobních údajů:

Provozovatel spravuje osobní údaje svých zákazníků, nakolik je to potřebné pro uzavření smluvního vztahu při prodeji výrobku a služeb provozovatele. Provozovatel spravuje osobní údaje bez souhlasu zákazníků za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním. Bez jejich poskytnutí provozovatel nemůže řádně plnit smlouvu s kupujícím, a proto ji nebude možné s kupujícím uzavřít. Tyto osobní údaje jsou zpracovávané také za účelem vedení účetnictví a obchodní agendy a jejich zpracováváním provozovatel plní zákonnou povinnost, která mu vyplývá ze zvláštních právních předpisů, např. zákonu o účetnictví, zákonu o DPH apod., proto je jejich zpracovávání nevyhnutelné. Pro tyto účely provozovatel zpracovává běžné kategorie osobních údajů, zejména titul, jméno a příjmení, podpis, adresu trvalého pobytu, doručovací adresu, číslo účtu, telefonní číslo, emailovou adresu a jiné potřebné osobní údaje.  

Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob, nacházejících se v jeho objektech i prostřednictvím monitorovacího kamerového systému z důvodu ochrany svých oprávněných zájmů, kterými jsou zejména potřeba chránit majetek a jiné hodnoty provozovatele, proto je zpracovávání osobních údajů na dosažení tohoto účelu nevyhnutelné a osobní údaje jsou spravované bez souhlasu dotčených osob.

Příjemci:

Provozovatel poskytuje osobní údaje zprostředkovatelům, které písemně pověřil zpracováváním osobních údajů, například poskytovatelům informačních systémů a cloudových platforem a podobně. Provozovatel může dále poskytnout osobní údaje orgánům veřejné moci, společnostem zabezpečujícím vymáhání pohledávek a jiným osobám za účelem uplatnění svého právního nároku. Provozovatel zároveň prohlašuje, že neposkytne osobní údaje subjektům z třetích zemí, které neposkytují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů.

Doba uchovávání osobních údajů:

Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob po dobu nutnou na plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a do splnění účelu, na který jsou zpracovávané, též na splnění povinností vyplývajících např. z právních předpisů upravujících vedení účetnictví, registraturu a podobně (účetní doklady jsou uchovávané 10 let, objednávky 3 roky). Záznamy z monitorovacího kamerového systému jsou uchovávané po dobu 5 dní, v případě zaznamenání události týkající se poškození majetku a jiného bezpečnostního incidentu jsou záznamy uchovávané až do doby jeho vyřešení ve smyslu platných právních předpisů.

Provozovatel po splnění účelu zpracovávání a uplynutí doby uchovávání osobních údajů zabezpečí bezodkladně likvidaci osobních údajů dotčené osoby, toto neplatí, pokud jsou osobní údaje součástí registračního záznamu.

Práva dotčených osob:

Dotčená osoba má v souvislosti se zpracováváním svých osobních údajů tyto práva vůči provozovateli.

a) Právo získat potvrzení o tom, jestli se spravují osobní údaje, které se jí týkají a pokud je tomu tak má právo získat přístup k těmto osobním údajům spolu s informacemi uvedenými v  tomto dokumentu.

b) Právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil její nesprávné osobní údaje a aby doplnil její neúplné osobní údaje.

c) Právo na vymazání (zapomenutí) jejich osobních údajů, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely, na které se získávali anebo jinak zpracovávali a uplynula lhůta jejich uchovávání.

d) Právo na to, aby provozovatel omezil zpracovávání jejich osobních údajů pokud:

 • dotčená osoba napadne správnost osobních údajů, a to po dobu ověřování jejich správnosti,
 • zpracovávání je protizákonné a dotčená osoba odmítá vymazání osobních údajů a žádá na místo toho omezení jejich použití,
 • provozovatel už nepotřebuje osobní údaje pro účely jejich spravování, ale potřebuje je dotčená osoba na prokázání, uplatňování anebo obhajování nároků.

e) Právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla provozovateli, a též právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, pokud se zpracovávání provádí automatizovanými prostředky na základě smlouvy anebo souhlasu a technicky je to možné.

f) Právo nesouhlasit se spravováním jejich osobních údajů u provozovatele, těch, které jsou zpracovávané zdůvodu oprávněných zájmů provozovatele. Pokud provozovatel neprokáže, že existuje závažný oprávněný zájem pro zpracovávání osobních údajů, který převažuje nad právy a svobodami dotčené osoby, provozovatel zpracovávání takovýchto údajů ukončí bez zbytečného odkladu.

g) Právo podat stížnost na Úřadě pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracovávání osobních údajů ze strany provozovatele, které se jej týká, je v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

h) Právo nesouhlasit a nepodrobit se jeho rozhodnutí, které by pro mělo právní účinky anebo významný dopad, pokud se takovéto rozhodnutí vydá výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracovávání osobních údajů. Provozovatel prohlašuje, že nevykonává automatizované rozhodování s právními účinky pro dotčené osoby bez vlivu lidského posouzení.

i) Pokud osobní údaje nebyly získány od dotčené osoby, má dotčená osoba právo získat informaci z jakého zdroje pocházejí její osobní údaje, případně informaci o tom, jestli údaje pocházejí z veřejně přístupných zdrojů.

Kdo má přístup k Vašim údajům

Provozovatel spolupracuje s dopravci a některými dalšími subjekty, které mohou využívat poskytnuté údaje pro expedici zásilek anebo ke zlepšení kvality a nabídky našich služeb. V případě, že je ke zpracování potřebný Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům jen v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme jen ty údaje, které potřebují k zajištění svých služeb.

Cookies

a) Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookies.

b) Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují specifické informace z předcházejících návštěv na webových stránkách. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies pomáhají například:

 • ke správné funkčnosti našich stránek,
 • při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané, na základě čehož můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům, 
 • pro zapamatování přihlašovacích údajů, které potom není nutné opakovaně zadávat.

c) Používání cookies na našich stránkách rozdělujeme na dva základní typy:

 • krátkodobé, které se používají jen dočasně a zůstávají uložené v našem zařízení do doby, než zavřete prohlížeč,
 • dlouhodobé, které zůstávají ve Vašem zařízení déle.

d) Některé cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využité třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „Cookies třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nikdy není možné identifikovat.

e) V rámci zkvalitnění služeb našim zákazníkům a zajištění plné funkčnosti našich webových stránek dochází ke shromažďování a evidenci určitých údajů a dalších informací (další informace nepředstavují osobní údaje). Tyto údaje a další informace slouží k vyhodnocování činnosti uživatelů na webových stránkách za účelem vykonávání statistiky. Přičemž všechny osobní údaje jsou zpracovávány v jejich anonymizované podobě.

f) Používání cookies je možné nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů je automaticky přijímá už v základním nastavení. Pomocí nastavení Vašeho webového prohlížeče je můžete úplně zakázat anebo povolit používání jen některých cookies.

ZŮSTAŇME VE SPOJENÍ

KONTAKTNÍ INFORMACE

Pokud máte jakýkoliv požadavek na výrobu vzduchotechnického potrubí, neváhejte nás kontaktovat.